Ankenævn

ANKENÆVN


Det er foreningen magtpåliggende, at alle opgaver som foreningens medlemmer påtager sig, bliver løst på den bedst mulige måde.


Der kan selvfølgelig, på et så følsomt område som detektivarbejde er, opstå fejl, uenighed eller tvister omkring udførelsen af de opgaver som vore kunder betror os.


For at sikre den højest mulige kvalitet, professionalisme og etik i løsningen af de opgaver som foreningens medlemmer påtager sig, har vi oprettet et ankenævn, som skal sikre, at såvel gældende lovgivning, de etiske regler og god forretningsskik overholdes.


Kunder der er utilfredse med den behandling deres sag har fået, bedes rette skriftlig henvendelse (evt. pr. e-mail) til foreningens ankenævnsrepræsentant, der vil foretage den videre ekspedition af sagen. (se under kontakt FDDE)


En kunde kan således vælge at gå til domstolene, eller kunden kan underkaste sig ankenævnets afgørelse. Det bemærkes, at ankenævnets afgørelser er endelige, og ikke senere kan indbringes for en domstol.

Ankenævnet består af følgende personer:

2 indehavere af andre bureauer end det indklagede bureau.

En nuværende, eller tidligere politimand. (Minimum grad af Politiassistent)

En uvildig opmand (valgt af kunden, eller FDDE)


Ankenævnets afgørelser:

En klage kan resultere i følgende afgørelser:

Afvisning på grund af manglende relevans, grundlag, eller lignende.

Ikke medhold i klagen, og deraf følgende afvisning.

Medhold i klagen, og skriftlig påtale til den indklagede, eller eksklusion af det pågældende medlem, uden refusion af omkostningerne i den aktuelle sag.

Medhold i klagen, og eksklusion af det pågældende medlem, samt hel eller delvis refusion af omkostningerne i den aktuelle sag.

Afgørelsen kan indeholde en kombination af de ovennævnte.