Etiske Regler

ETISKE REGLER


§ 1. Generelt

FDDE's etiske regler forpligter den del af medlems- virksomhederne og disses medarbejdere, der er beskæftiget inden for detektivbranchens område. Overtrædelser af disse regler af medarbejdere i medlemsvirksomheder betragtes som overtrædelser begået af den pågældende virksomhed.


§ 2. Ansvarsregler

Som medlem af FDDE, påhviler der medlemmet et særligt ansvar:


Et ansvar over for kunderne for at tilvejebringe den bedst mulige løsning af pålagte opgaver, i forhold til de midler, der er afsat til opgaven, samt til enhver tid at foreslå de efter forholdene optimale løsninger.


Et ansvar over for branchen ved konstant at medvirke til at højne og værne om det professionelle niveau i branchen, ved at være på forkant med udviklingen - teknologisk, uddannelsesmæssigt og operationelt.

Et ansvar over for den tillid kunden viser medlemmet, ved blandt andet at give medlemmet adgang til kundens interne informationer, således at kunder nu og fremover er trygge ved at købe ydelser hos medlemmer af FDDE


Et ansvar for, at medlemmerne optræder korrekt og sagligt over for offentligheden som repræsenterende både den enkelte virksomhed - og branchen generelt.


Et ansvar over for de øvrige medlemmer i branchen, til ikke at miskreditere branchen, foreningen som helhed, eller enkelte medlemmer af denne, gennem handlinger eller udtalelser overfor kunder, eller i offentligheden, og ikke at udtale sig på branchens vegne, undtagen efter udtrykkeligt mandat fra FDDE


Et ansvar for til stadighed at være i besiddelse af den eller de autorisationer, godkendelser eller uddannelser, der via lovgivning eller generel branchepraksis kræves for at udøve den pågældende aktivitet.

§ 3. Fortrolighed

En medlemsvirksomhed og dennes nuværende og tidligere medarbejdere må ikke videregive konfidentielle oplysninger eller viden af konfidentiel karakter, der er indhentet i forbindelse med løsning af opgaver for nuværende og tidligere kunder.


§ 4. Forretningsskik

Et medlem skal iagttage god forretningsskik - såvel alment som ud fra de specifikke retningslinier, der udstikkes gennem FDDE's bestyrelse.


§ 5. Markedsføring

Medlemmer af FDDE skal i sin markedsføring efterstræbe saglighed, ansvar, objektivitet og åbenhed. Medlemmet kan anvende sit medlemskab af FDDE i markedsføringen, som garanti for at virksomheden lever op til blandt andet nærværende sæt etiske regler. Virksomheden må henvise til medlemskabet af FDDE såvel direkte som indirekte.


§ 6. Myndighedsansvar

Medlemmer af FDDE har et særligt ansvar overfor Politi, Retsmyndigheder og andre institutionelle samarbejds- partnere inden for branchen. Ansvaret indebærer, at med- lemmer af FDDE i videst muligt omfang skal samarbejde med disse organisationer i branche- sammenhæng, samt at sikre, at de lovkrav og normer, der opstilles for branchens medlemmer, opfyldes og kontrolleres såvel internt som eksternt i virksomheden. Dette gælder også virksomhedens underleverandører og under- entreprenører. Herudover skal medlemmer af FDDE medvirke til, at krav og normer til enhver tid afspejler et højt professionelt niveau.


§ 7. Ankenævn

Foreningen har etableret et ankenævn, der behandler klager både internt og eksternt, over overtrædelse af de etiske regler, eller enhver anden form for klage der måtte komme over et medlem af foreningen. Klager over overtrædelser stiles til FDDE's ankenævn, der behandler klagerne som bestemt i organisationens vedtægter. Klageren kan dog forinden anmode om et samråd, hvori deltager en af bestyrelsen udpeget opmand samt klageren og den indklage.

Printervenlig udgave her.