Vedtægter

VEDTÆGTER


§1 Navn

Foreningens navn er:

Foreningen Danske Detektiver og Erhvervsefterforskere.

Foreningen dækker det Danske Kongerige.

Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.


§2 Formål

Foreningens formål er at:

Højne standarden i, og respekten omkring branchen.

At danne samlet front mod eventuelle politiske tiltag.

At etablere en bedre dialog mellem branchen, politi og politikere.

At udveksle erfaringer på et professionelt niveau gennem oprettelse af en lukket intern hjemmeside og debatforum.

At udarbejde etiske regler for FDDE.

At afholde relevante kurser og møder.

At oprette et velfungerende ankenævn, besat med relevante personer.

At opnå rabatordninger hos diverse leverandører.

At lave oplæg til indgåelse af forsikringsaftaler.

At varetage seriøse henvendelser fra medierne.

At behandle øvrige emner og forslag der fremkommer fra medlemmerne.

§3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages detektivbureauer og detektivbureauer med tilknyttet vagtvirksomhed, eller andre relevante virksomheder, eller personer, som på anden måde er tilknyttet detektivbranchen.

Det er en forudsætning at bureauansøgere kan dokumentere, at have været momsregistreret med branchen i minimum 2 år.

Optagelse af nye medlemmer er underlagt foreningens godkendelse.

Hvis 2/3 af bestyrelsen, eller minimum 3 medlemmer, indgiver begrundet og dokumenteret indsigelse mod optagelse af et medlem, kan optagelsen nægtes. Såfremt en optagelse af et nyt medlem nægtes, skal der snarest gives en skriftlig begrundelse til vedkommende.

Afgørelsen kan indbringes for en urafstemning, blandt de øvrige medlemmer.


§4 Kontingent

Kontingentets størrelse og opkrævningsform fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentet gælder fra 1/4 til 31/3 næste år.

Hvis et medlem ikke fornyer sit årskontingent opløses medlemsskabet.


§5 Udelukkelse

Et medlem kan, efter urafstemning med 2/3-dels flertal blandt de øvrige medlemmer, udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.


§6 Foreningens ledelse

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på op til 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Kun indehavere af et detektivbureau eller et detektivbureau med tilknyttet vagtvirksomhed er valgbare til formands- og næstformandsposten.

Formand, næstformand og kasserer vælges for 2 år ad gangen.

Øvrige medlemmer vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Ved afstemninger i bestyrelsen, kræves simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan nedsætte de nødvendige udvalg. Udvalgene refererer til bestyrelsen. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det er nødvendigt.


§7 Regnskab

Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.


§8 Forpligtelser

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser. Foreningen tegnes af formand og kasserer, eller 2 bestyrelsesmedlemmer og kasserer.


§9 Revision

Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisorer, for 1 år ad gangen.


§10 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside og ved post eller mail til de enkelte medlemmer. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Afstemning og valg til bestyrelse foregår ved håndsoprækning, hvis ingen af de fremmødte kræver skriftlig afstemning. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, bortset fra ved ophævelse af foreningen, hvilket kræver 2/3-dels flertal af samtlige medlemmer. Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.


Dagsorden på den ordinære generalforsamling:


Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Formandens årsberetning

Årsregnskab

Indkomne forslag

Fremlæggelse af aktivitetsplan

Budget for næste år fremlægges til godkendelse

Fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelse og suppleanter

Valg af revisore

Eventuelt


Formandens beretning og revideret regnskab godkendes af generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde inden 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender begrundet skriftlig anmodning herom.


§11 Andre afstemninger

Visse afstemninger, herunder afstemning om optagelse af medlemmer, m.v., kan efter en bestyrelsesbeslutning vedtages lagt ud på foreningens interne afstemningsportal på internettet, som gyldigt afstemningsmedie. I sådant tilfælde, skal afstemningsresultatet være tilgængeligt for alle med- lemmer, eller de valgte revisorer skal godkende afstemningen.


§12 Vedtægtsændringer

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.


§13 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.


Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, den 14/01-2006